VIDEO – Kleine Firmen unterstützen, kein multinationaler Konzern!

Ofschlossried op der TR. (mir krutten 2 Minuten) #fair: Eng Firma wei Waagner Biro mat 250,4 Milliounen „Umsatzerlöse“ fir 2015, een Cashflow vun 12,6 Millounen, kritt iwwert der Gemeng hier Büroen, dat dierf et net ginn! Esou grousse Firme kennen an der Industriezone hier Büroen usidelen, Gemeng soll prioritär neien a klenge Firmen esou Flächen […]

Kandidaten 2017

        Numm Alter Uertschaft Beruf Nationalitäit Goergen Marc 32 Rolleng Indépendant LU Weber Jules 47 Rodange CFL LU Flor Starsky 36 Péiteng CFL LU Kohl Sylvie 60 Rolleng Retraité LU Welter Christian 19 Rolleng Etudiant LU Junk Steve 38 Péiteng Salarié LU Deutsch Jill 25 Rolleng Salarié LU Rama Natacha 41 Péiteng […]