VIDEO – Kleine Firmen unterstützen, kein multinationaler Konzern!

Ofschlossried op der TR. (mir krutten 2 Minuten) #fair: Eng Firma wei Waagner Biro mat 250,4 Milliounen „Umsatzerlöse“ fir 2015, een Cashflow vun 12,6 Millounen, kritt iwwert der Gemeng hier Büroen, dat dierf et net ginn! Esou grousse Firme kennen an der Industriezone hier Büroen usidelen, Gemeng soll prioritär neien a klenge Firmen esou Flächen […]